Velkomen til Fagnastøl Gard

I 90 år har Fagnastøl tilbode varer og tenester i Voss.
Fagnastøl har sentral godkjenning for:
 
 * Tømrararbeid
 * Grunnarbeid
 * Avløpsteknologi
 * Landskapsarkitekt
 
Me tek på oss oppdrag og kvalitetsikrar dei innanfor alle desse fagområda.
 
Med venleg helsing
Ingrid, Jofrid og Geirr Fagnastøl
 

Fagnastøl Gard
Fagnastøl Gard ligg i Raundalen (430 m.o.h) på Voss.
 
Garden har frå 1858 hatt samme eigedomsstruktur som i dag.
 
Sidan 1973 har garden vore eigd og dreven av Geirr Fagnastøl.
 
Meir info om garden vil komma snart.

Camping drift
Det vart opparbeida Campingplass for campingvogner i perioden 1986-87.
 
Det er tillatt plass for 33 vogner
 
Campingplassen er berre open for langtidsleige.
 
Plassen har høg standard med fokus på godt miljø.
 
Meir info kjem snart.

Hyttebygg / Tømrar
Tømraraktiviteten er i hovudsak basert på tenesteyting til eigarar av fritidsbustader.
 
Meir info kjem snart.

Naturbasert avløpsteknologi
Me har spesialisert oss på naturbasert avløpsteknologi der me brukar naturens eigne ressursar for rensing av avløpsvatn. På dette området planlegg me, tilpassar og utfører anlegg for heilårs og fritidsbustader.
 
Døme på naturbasert avløpsteknologi:
 
Vera Compact F1 - gråvann fra 1 hytte
 
Dette gråvanns-renseanlegget er laget for én hytte og all rensing foregår på egen grunn. Det som kommer ut av renseanlegget er så rent at det normalt kan slippes rett ut i naturen. 

Det er ingen forutsetning at du har vei frem til hytta, fordi renseanlegget ikke krever slamsugebil. Alle funksjoner er samlet i en tank med diameter 180cm og høyde 105cm. Beholderen kan graves ned eller stå oppå bakken. 

For mer informasjon, last ned brosjyretekst og montering-/driftsinstruks

Vera Compact har en integrert fettutskiller, noe som gir forlenget driftstid på filterpose (slampose), pumpe, rør og filtermateriale. Alle komponenter er integrert i en tank.

 

NATURren fra Bokn Plast
Renseanlegg med "badevannskvalitet"


Link til Bokn Plast eller kontakt dei på telefon: 52 84 48 88
Ta kontaktmed oss for meir informasjon


Kontakt oss

Fagnastøl Gard
Fagnastølsvegen 181
5706 Voss
Tlf: 4819 5818
Mobil: 480 62 171


 
        Rediger